image banner
1800 1260 - 1800 1261
VNPT eGov 2.0 - Giải pháp Chính phủ điện tử

Giải pháp Chính phủ điện tử - VNPT eGov 2.0 đáp ứng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt nam, có khả năng triển khai linh hoạt:
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Một cửa điện tử liên thông: Tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Một cửa điện tử liên thông
 • Quản lý công dân
 • Ứng dụng chuyên ngành: Quản lý hộ tịch, đăng ký kinh doanh, quản lý đất đai, …
 • Anh-tin-bai
 • Anh-tin-bai
 • Anh-tin-bai
 • Anh-tin-bai
 • Anh-tin-bai
 • Anh-tin-bai
 • Anh-tin-bai
 • Anh-tin-bai

Kết nối