image banner
1800 1260 - 1800 1261
Quản lý hộ tịch

No title...
HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỘ TỊCH
Công cụ giúp UBND các Xã/Phường/Thị trấn, Phòng Tư pháp các Quận/Huyện/Thị xã, Sở Tư pháp các Tỉnh / Thành phố thực hiện các nghiệp vụ quản lý hộ tịch

 

 

Giới thiệu
Là công cụ giúp UBND các Xã/Phường/Thị trấn, Phòng Tư pháp các Quận/Huyện/Thị xã, Sở Tư pháp các Tỉnh/Thành phố thực hiện các nghiệp vụ quản lý hộ tịch
 
- Phạm vi sử dụng: 
 
+ UBND Xã, Phường, Thị trấn
+ Phòng Tư pháp các Quận, Huyện, Thị xã
+ Sở Tư pháp các Tỉnh, Thành phố
 
 
Các tiêu chuẩn, quy định liên quan đến sản phẩm
- Luật Hộ Tịch số 60/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014
- Nghị định 123/2015/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2015 qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ Tịch số 60/2014/QH13;
- Thông tư 15/2015/TT-BTP ban hành ngày 16/11/2015 quy định về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.
 
Hình thức cung cấp
 
Cho thuê dịch vụ
Khách hàng sẽ được cung cấp địa chỉ trang web và tài khoản truy nhập hệ thống. Khách hàng sẽ được hướng dẫn sử dụng và được cung cấp các tài liệu kèm theo.
 
Bán trọn gói
Khách hàng sẽ được bàn giao sản phẩm và các tài liệu kèm theo, bao gồm:
 
  • Bộ sản phẩm: 1 bộ sản phẩm hệ thống, 1 bộ sản phẩm liên thông, 1 bộ sản phẩm quản trị.
  • Bộ CSDL mẫu: 1 bộ CSDL hệ thống, 1 bộ CSDL liên thông.
  • Bộ thư viện cài đặt đi kèm hệ thống.
  • Bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống.
  • Sản phẩm không bao gồm license cho hệ điều hành và hệ quản trị CSDL.
 

 

Anh-tin-bai

 

Mô hình logic của phần mềm trong nền tảng VNPT eGov 2.0

 

Kết nối