image banner
1800 1260 - 1800 1261
VNPT OLAP
OLAP
Hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động
Không phụ thuộc vào các hệ thống đang sử dụng,
Chủ động thiết lập mẫu báo cáo,
Tự động tổng hợp số liệu báo cáo...
VNPT-OLAP

Giới thiệu

VNPT OLAP là hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động cho các tổ chức/doanh nghiệp của VNPT. Hệ thống đáp ứng yêu cầu quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu báo cáo đa dạng của các tổ chức, doanh nghiệp khác nhau, có khả năng mở rộng số lượng báo cáo và không hạn chế số cấp và số lượng đơn vị. Dễ dàng thu thập và tự động tổng hợp số liệu báo cáo theo các cấp đơn vị từ dưới lên trên.

Anh-tin-bai


Các Hệ thống nghiệp vụ báo cáo đã có trên hệ thống:

  • Hệ thống báo cáo ngành tài nguyên môi trường
  • Hệ thống báo cáo ngành y tế
  • Hệ thống báo cáo thống kê-Tổng cục thống kê
  • Hệ thống báo cáo thông tin và truyền thông
  • Hệ thống báo cáo kinh tế xã hội


Ngoài các hệ thống báo cáo đã có, hệ thống có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về báo cáo và phân tích số liệu của mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Kết nối