image banner
1800 1260 - 1800 1261
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Avatar Ông Phạm Huy Hoàng

Ông Phạm Huy Hoàng
Tổng giám đốc Công ty VNPT - IT

Avatar Ông Nguyễn Minh Luân

Ông Nguyễn Minh Luân
Phó Tổng giám đốc Công ty VNPT - IT

Avatar Ông Hà Thái Bảo

Ông Hà Thái Bảo
Phó Tổng giám đốc Công ty VNPT - IT

Avatar Ông Phạm Hùng Thắng

Ông Phạm Hùng Thắng
Phó Tổng giám đốc Công ty VNPT - IT

Avatar Ông Lê Xuân Sơn

Ông Lê Xuân Sơn
Phó Tổng giám đốc Công ty VNPT - IT

Avatar Ông Nguyễn Đức Kiên

Ông Nguyễn Đức Kiên
Phó Tổng giám đốc Công ty VNPT - IT

Kết nối