image banner
1800 1260 - 1800 1261
Dịch vụ đào tạo an toàn thông tin

Giới thiệu

Dịch vụ đào tạo an toàn thông tin cung cấp cho học viên kiến thức về các tình huống có thể gây mất An toàn thông tin đối với người dùng thông thường; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nhằm duy trì, cải thiện kỹ năng đảm bảo An toàn thông tin và khả năng phối hợp xử lý khi có sự cố mất An toàn thông tin cho đội ngũ An toàn bảo mật tại tổ chức, doanh nghiệp

Các dịch vụ Đào tạo An toàn thông tin gồm:

  • Đào tạo nhận thức An toàn thông tin
  • Đào tạo chuyên gia  An toàn thông tin
  • Tổ chức diễn tập An toàn thông tin

Phạm vi cung cấp dịch vụ

STT

Tên dịch vụ

Đối tượng

Mô tả

1

Đào tạo nhận thức ATTT

Người dùng cuối

Tổ chức đào tạo nhận thức ATTT

Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nhận thức ATTT cho người dùng cuối, cung cấp cho học viên kiến thức về các tình huống có thể gây mất ATTT đối với người dùng, truyền đạt các kiến thức tối thiểu để người dùng tự đảm bảo ATTT trong công việc thường ngày và cuộc sống số.

2

Đào tạo chuyên gia ATTT

Chuyên gia/IT

Tổ chức đào tạo nghiệp vụ ATTT

Tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ nhằm duy trì, cải thiện kỹ năng đảm bảo ATTT và khả năng phối hợp xử lý khi có sự cố mất ATTT cho đội ngũ ATBM tại tổ chức, doanh nghiệp.

3

Tổ chức diễn tập ATTT

Chuyên gia/IT

Tổ chức diễn tập ATTT

Tổ chức diễn tập mô phỏng lại các tình huống, kịch bản tấn công trong thực tế nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý giữa các thành viên trong đội ngũ ATTT tại tổ chức, doanh nghiệp.

 
 

Kết nối