image banner
1800 1260 - 1800 1261
Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng
Lượt xem: 107

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và các cấp ủy cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên tạo chuyển biến tích cực và thu được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ về công tác tư tưởng được khẳng định; chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt tư tưởng ở chi bộ được nâng lên. Sự phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác chính trị tư tưởng chặt chẽ hơn, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn sự ổn định nội bộ mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các lực lượng làm công tác tư tưởng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Công tác tư tưởng được gắn kết chặt chẽ với công tác tổ chức và cán bộ, nhiều quy chế, quy định về công tác cán bộ được xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch góp phần ổn định về tư tưởng cho cán bộ, đảng viên… Việc thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng đã giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng.

anh tin bai

 Tuy nhiên, vẫn còn có cấp ủy chưa đánh giá đúng thực trạng của công tác chính trị tư tưởng. Hoạt động đối thoại, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, xử lý “điểm nóng” về tư tưởng trong một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Công tác định hướng thông tin có lúc, có việc thiếu kịp thời; sinh hoạt chính trị tư tưởng còn hình thức, nhất là sinh hoạt chuyên đề về công tác tư tưởng chưa thường xuyên. Nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới. Công tác cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ chưa gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện công tác tư tưởng nên còn gây tâm tư, băn khoăn trong cán bộ, đảng viên. Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa rõ nét, thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, làm ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và chất lượng công tác tư tưởng của Đảng.

 Trong thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở xác định cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, trong đó sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Tiếp tục đổi mới và nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác chính trị tư tưởng trong thời kỳ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm thay đổi tư duy, nhận thức, tư tưởng, tình cảm của con người với thế giới xung quanh; con người tiếp cận với tri thức nhanh chóng hơn; mở ra khả năng tương tác, phương thức tác động về tư tưởng phong phú, đa dạng hơn, nhất là thông qua mạng xã hội. Đây vừa là thời cơ để các cấp ủy ứng dụng thành tựu của khoa học vào công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác chính trị tư tưởng nói riêng, đồng thời cũng tạo nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai công tác chính trị tư tưởng. Cấp ủy các cấp cần tập trung nâng cao nhận thức cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên về Cách mạng công nghiệp 4.0 và những nội dung cần đổi mới về công tác chính trị tư tưởng trong thời kỳ này. Chú trọng đổi mới phương thức công tác, vận dụng sự tiến bộ về khoa học và công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, lựa chọn một số lĩnh vực đột phá, đi đầu trong ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, như điều tra dư luận; nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; sử dụng mạng xã hội, internet trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, cổ động trên nền tảng của thành tựu khoa học - công nghệ mới, bảo đảm sự nhanh nhạy, hiệu quả, sát đối tượng linh hoạt, sinh động, hấp dẫn, vừa quán triệt yêu cầu chung, vừa có khả năng cá thể hóa thông tin theo các nhóm đối tượng.

anh tin bai

Hai là, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo tại các chi, đảng bộ cơ sở trong công tác tuyên truyền, nắm bắt định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao chất lượng hoạt động. Thường xuyên quan tâm bổ sung, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; định kỳ hằng năm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao chất lượng việc biên soạn và cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng; đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền miệng phù hợp với từng đối tượng cụ thể, phát huy hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền miệng. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

Ba là, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, lực lượng tham mưu, giúp việc ban chỉ đạo 35 am hiểu sâu sắc và đủ trình độ đấu tranh có hiệu quả trên mặt trận tư tưởng, lý luận; tiến hành đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ bằng lập luận khoa học, lô-gíc, mà còn phải bằng dữ liệu thực tế, qua những mô hình cụ thể, bằng gương người tốt, việc tốt; sử dụng các hình thức của truyền thông hiện đại, truyền thông đa phương tiện; qua đó, mới đủ sức bẻ gãy tận gốc, bác bỏ một cách đanh thép nhất các quan điểm sai trái, thù địch, hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được.

anh tin bai

Bốn là, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác chính trị tư tưởng. Xác định lấy sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là một giải pháp quan trọng để giáo dục cán bộ, đảng viên về chính trị tư tưởng, do đó, cấp ủy các cấp cần quán triệt sâu sắc nội dung các nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định này. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn tự ý thức rằng, mình sống giữa Nhân dân, vì Nhân dân, thấu hiểu và cố gắng đáp ứng những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, để dân tin Đảng, yêu Đảng, đi theo Đảng, thực hiện một cách tích cực, sáng tạo chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

anh tin bai

Năm là, đẩy mạnh công tác tư tưởng gắn với công tác tổ chức, cán bộĐảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở cần thực hiện nghiêm túc các bước, quy trình về công tác cán bộ, làm tốt công tác tư tưởng trong việc xây dựng quy hoạch cán bộ, đánh giá cán bộ, việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức và cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định của Đảng. Công tác tư tưởng phải đi trước hoặc song hành cùng công tác tổ chức và cán bộ, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhất là sinh hoạt tư tưởng trong các cấp ủy, chi bộ phải được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối. Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy đảng căn cứ kết quả khắc phục khuyết điểm, hạn chế làm tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên; quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng; đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Sáu là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, nổi cộm trong công tác tư tưởng. Cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác chính trị tư tưởng; xử lý dứt điểm, đúng thẩm quyền và quy định của Đảng đối với những tập thể và cá nhân vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật phát ngôn, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gây mất đoàn kết nội bộ. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và đội ngũ báo cáo viên, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo tại các chi, đảng bộ cơ sở cần chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; làm tốt công tác tổng hợp, phân tích và dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra; kịp thời báo cáo, tham mưu với cấp ủy các cấp chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh; bảo đảm giữ vững ổn định tư tưởng và đồng thuận xã hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chủ động, thường xuyên nắm tình hình những điểm nóng ở cơ sở, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của cán bộ, đảng viên, quần chúng, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng các biện pháp giải quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong tình hình mới, trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần hết sức coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, góp phần xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh./.

                                                                                                                                                                                Lại Vũ Hiệp

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CQ – DN tỉnh

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
Kết nối