image banner
1800 1260 - 1800 1261
Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Ðảng (1/8/1930 - 1/8/2022): Cán bộ tuyên giáo với trọng trách Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết
Lượt xem: 716

Xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tuyên giáo, ngay sau khi ra đời (3/2/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền. Đây là mốc lịch sử đánh dấu sự hình thành, phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng thời cũng là tổ chức chủ chốt thực hiện công tác tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về đường lối cách mạng trong suốt quá trình lãnh đạo của Đảng.

Trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải Búa liềm vàng năm 2020.

Ở Lào Cai, từ năm 1932, các chiến sĩ cách mạng bị thực dân bắt đưa lên giam giữ tại Nhà tù Sa Pa đã bí mật thành lập Chi bộ Đảng trong nhà tù; tự tay may lá cờ đỏ có dòng chữ “Thành công Việt Nam cách mệnh”, tự viết tài liệu, bí mật đưa ra ngoài tuyên truyền đường lối cách mạng. Năm 1947, đồng chí Lê Thanh, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp kiêm phụ trách chỉ đạo công tác tuyên huấn (công tác tuyên huấn ban đầu được gọi là công tác hội).

Đến tháng 12/1947, Ban Tuyên huấn khu 10 (Tây Bắc) được thành lập. Tháng 2/1948, Hội nghị tuyên huấn toàn quốc họp, ra nghị quyết kiện toàn ban tuyên huấn các cấp, trong đó có các khu, bộ máy ban tuyên huấn có 3 tiểu ban, gồm: Tuyên truyền cổ động, văn hóa giáo dục, huấn luyện học tập; khu Tây Bắc được phân thành 2 loại, với 7 tỉnh, trong đó có tỉnh Lào Cai. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy cũng chỉ đạo thành lập ban tuyên huấn cấp huyện tùy vào điều kiện của từng địa phương; đối với cấp xã chú trọng tổ chức tiểu ban học tập và tuyên truyền cổ động do ít nhất 1 đồng chí ủy viên phụ trách.

Trong bài “Người tuyên truyền và cách tuyên truyền” đăng trên Báo Sự thật, số 79, từ ngày 26/6 đến ngày 9/7/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”. Lời chỉ dạy của Bác được xem như mệnh lệnh và ngọn đuốc soi đường cho những người làm công tác tuyên giáo của Đảng trong thực hiện sứ mệnh “cầu nối” giữa Đảng với Nhân dân.

Cùng với ngành Tuyên giáo của Đảng, từ khi thành lập đến nay, lực lượng làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lào Cai không ngừng được củng cố, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, đóng góp xứng đáng vào cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tiễu phỉ, bảo vệ biên giới, nhất là trong sự nghiệp tái thiết, xây dựng Lào Cai từ sau ngày tái lập tỉnh (năm 1991) đến nay.

Ban Dân tộc tỉnh ký kết hợp tác tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Một số thành tựu quan trọng, tiêu biểu của công tác tuyên giáo trong suốt chiều dài lịch sử của Đảng bộ tỉnh, đó là: Giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Hiến pháp năm 1992 và tham gia ý kiến vào Đề án tự đổi mới và chỉnh đốn Đảng; triển khai tuyên truyền, học tập Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và học tập, làm theo Di chúc của Bác; tham gia đề xuất, chuẩn bị các điều kiện để Báo Lào Cai ra số 01 ngày 1/11/1991, nhân kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng Lào Cai; tham mưu cho Tỉnh ủy xuất bản cuốn sách “Bác Hồ với Lào Cai - những sự kiện” và tham gia ý kiến về việc xây dựng tượng đài “Bác Hồ với Lào Cai” nhân kỷ niệm 40 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (1958 - 1998); chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công chương trình truyền hình trực tiếp đầu tiên của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Lào Cai (1950 - 2000); biên soạn, xuất bản hàng nghìn đầu sách, tài liệu phục công tác tuyên tuyền, giáo dục lịch sử truyền thống như Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai, bộ “Văn kiện Đảng bộ tỉnh toàn tập” từ 1991 đến 2020, sách “30 năm Lào Cai sáng tạo”; xây dựng đề án, quy định và cơ chế thực hiện mô hình tuyên vận cấp xã, thôn toàn tỉnh từ năm 2012; đề xuất xây dựng và thực hiện 3 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 2010 đến nay); xây dựng phần mềm thi trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu, học tập nghị quyết (2021). Ngoài ra, Lào Cai lần đầu tiên có tác phẩm đoạt giải A, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” và giải Nhì Hội thi chung khảo toàn quốc Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi (năm 2021)...

Kết quả và thắng lợi trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Lào Cai thời gian qua có đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ trong ngành luôn đoàn kết, cần mẫn, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, không ngừng trăn trở để sáng tạo, đổi mới. Để làm tròn sứ mệnh “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, góp phần tô thắm và làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, người làm công tác tuyên giáo tỉnh Lào Cai cần không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, xây dựng đạo đức trong sáng, tôi luyện bản lĩnh chính trị, vững vàng, kiên định tư tưởng trước mọi cám dỗ.

Xuất phát từ đặc thù công tác tuyên giáo là một khoa học tổng hợp, mỗi cán bộ tuyên giáo phải bảo đảm hội tụ giữa “cái tâm” say mê, nhiệt huyết, gắn bó với công việc và “cái tầm” của tri thức khoa học. “Cái tâm” của mỗi cán bộ tuyên giáo thể hiện rõ trong sự kiên định với lý tưởng, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; có bản lĩnh, vững vàng trước mọi cám dỗ của cơ chế thị trường, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, chống quan điểm sai trái, thù địch. “Cái tầm” thể hiện ở sự am hiểu sâu sắc, trình độ chuyên môn khoa học cao trên một nền tảng văn hóa vững chắc; đó còn là sự nhạy bén, chủ động, sáng tạo trong mọi hoàn cảnh; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới; có nhãn quan dự báo tình hình và nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm lý xã hội.

Hội nghị tuyên vận tháng 5/2022 của Đảng ủy xã Võ Lao (Văn Bàn).

Cán bộ, đảng viên, người làm công tác tuyên giáo tỉnh Lào Cai tiếp tục rèn luyện, từng bước hình thành thói quen, phương pháp, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp. Thực tiễn đã chứng minh, người cán bộ tuy có tri thức cao, nhiệt tình nhưng nếu thiếu phương pháp, tác phong thì khó đạt kết quả như mong muốn. Kỹ năng, phương pháp, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp được thể hiện ở việc luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm cơ sở để truyên truyền, giáo dục, thuyết phục Nhân dân; luôn phản ánh đúng hiện thực khách quan, định hướng hành động đúng đắn của quần chúng. Khi đề cập, lý giải hoặc phân tích các sự kiện, hiện tượng luôn đặt trong mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố và quy luật phát triển. Cán bộ, đảng viên, người làm công tác tuyên giáo tỉnh Lào Cai đảm bảo thực hiện chặt chẽ quy trình công tác tuyên giáo, đó là: Điều tra - nghiên cứu - tuyên truyền - tổ chức - đấu tranh; kết hợp đồng bộ, nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn.

Trải qua các giai đoạn lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng ngành Tuyên giáo vẫn luôn thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”. Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao, mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo Lào Cai cần nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hành động, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân gửi gắm. Ngành Tuyên giáo tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa để cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào Cai từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh trở thành địa phương phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Dương Ðức Huy

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
Kết nối