image banner
1800 1260 - 1800 1261
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế
Lượt xem: 964
Theo Quy hoạch, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Hà Giang là tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; kinh tế phát triển xanh và năng động, nhanh và bền vững trên cơ sở đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo..
SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
Kết nối