Truy cập nội dung luôn
Hotline: 18001001 Hotline: 18001001

Nguyên tắc khai thác hệ thống phân tích dữ liệu thông minh trong giai đoạn chuyển đổi sang VNPT-IT

02-09-2018

Ngày 27/06/2018, Tập đoàn ban hành văn bản (số 3331/VNPT- IT&VAS), hướng dẫn nguyên tắc khai thác hệ thống phân tích dữ liệu thông minh (BI) trong giai đoạn chuyển đổi sang hệ thống sang VNPT-IT

 

Theo đó, Tập đoàn đề nghị VNPT-Net phối hợp với VNPT-IT giao, nhận công tác vận hành, theo dõi, giám sát hệ thống BI theo các quy định tại Quyết định số 1641/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 16/10/2015.

Cụ thể, 2 bên phải  đảm bảo hệ thống BI hoạt động ổn định với các dữ liệu đầy đủ, chính xác kịp thời và an toàn bảo mật; đồng thới Đánh giá và thực hiện kết xuất, chuyển các biểu mẫu, số liệu theo định dạng cố định từ hệ thông BI sang hệ thống báo cáo https://report.vnpt.com.vn để phân quyền khai thác cho phần lớn người sử dụng tại các cấp, đơn vị của VNPT-Vinaphone

Cùng với việc phân quyền khai thác cho nhóm chuyên gia của VNPT-Vinaphone có khả năng phát triển, cấu hình các mô hình phân tích dữ liệu trên hệ thống BI, phân quyền khai thác hệ thống https://report.vnpt.com.vn cho nhóm đối tượng người sử dụng đơn thuần khai thác số liệu, kết quả phân tích; 2 bên có trách nhiệm hỗ trợ VNPT-Vinaphone trong quá trình khai thác hệ thống BI, hệ thống báo cáo https://report,vnpt.com.vn./