Truy cập nội dung luôn
1800 1260 - 1800 1261
Giải pháp Chính phủ điện tử - VNPT eGov 2.0 đáp ứng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt nam, có khả năng triển khai linh hoạt:
  • Dịch vụ công trực tuyến
  • Một cửa điện tử liên thông: Tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Một cửa điện tử liên thông
  • Quản lý công dân
  • Ứng dụng chuyên ngành: Quản lý hộ tịch, đăng ký kinh doanh, quản lý đất đai, …

VNPT eGov 2.0 - Quận phường điện tử

06-10-2017

Giới thiệu

Nằm trong hệ sinh thái VNPT eGov 2.0, H​​ệ th​​ống qu​​ận ph​ư​​ờng ​đi​​ện t​​ử ​đ​áp ​​ứng m​ục ti​êu chung trong Chính Ph​ủ ​đi​​ện t​​ử.

 

 

Các điểm nổi bật của mô hình triển khai

  • Mô hình triển khai tập trung, hệ thống quản lý quy trình thống nhất cả 2 cấp Phường/Quận
  • Cung cấp cổng thông tin tích hợp dịch vụ công trực tuyến cho người dân/doanh nghiệp
  • Hệ thống xác thực tập trung và được xác thực chính xác đối tượng sử dụng
  • Đảm bảo tính liên thông thủ tục hành chính các cấp Quận/Huyện và có thể tới Sở
  • Sử dụng chung CSDL, chia sẻ dữ liệu nghiệp vụ giữa các cơ quan hành chính các cấp toàn TP
  • Ứng dụng tích hợp hỗ trợ xử lý nghiệp vụ với quy trình thụ lý hồ sơ đối với các ứng dụng