Truy cập nội dung luôn
1800 1260 - 1800 1261

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Dương Thành Long
Tổng giám đốc Công ty
VNPT - IT

Ông Nguyễn Minh Luân
Phó Tổng giám đốc Công ty
VNPT - IT

Ông Phạm Hùng Thắng
Phó Tổng giám đốc Công ty
VNPT - IT

Ông Hà Thái Bảo
Phó Tổng giám đốc Công ty
VNPT - IT

Ông Phạm Huy Hoàng
Phó Tổng giám đốc Công ty
VNPT - IT

Ông Lê Xuân Sơn
Phó Tổng giám đốc Công ty
VNPT - IT

Ông Nguyễn Đức Kiên
Phó Tổng giám đốc Công ty
VNPT - IT